• SpotlightCultuurcode

Spotlight op de governance code cultuur 2019

De cultuursector werkt met een eigen governance code. Bij de grote culturele organisaties zijn het bestuur en toezicht meestal goed geregeld. Doel is nu ook de kleinere spelers verder te laten professionaliseren. Marceline Loudon en Jacqueline Stolmeijer-Arends, initiatoren van Platform Governance in Cultuur, belichten de geactualiseerde Governance Code Cultuur 2019. Hun beschouwing verscheen in Goed Bestuur & Toezicht 1, 2019.

Lees en/of download ‘Spotlight op de Governance code cultuur 2019’ (pdf, 50 Mb)

Veranderkracht van toezicht

Zoektocht naar de effectieve adviesrol
Auteurs: Katherine Diaz, Michiel Louweret, Frits Oukes en Goos Minderman (1)

Dit artikel verscheen in GB&T in maart 2019. U kunt het hele artikel ook downloaden (pdf). Het artikel is een opzet voor het seminar Veranderkracht van Toezicht, dat The Midfield op 27 juni organiseert in Utrecht in samenwerking met BDO en GB&T.
1. Samenvatting
Als we vacatureteksten voor toezichthouders analyseren, wordt snel duidelijk dat de selectie van toezichthouders vooral gebeurt op basis van hun vakkennis en -ervaring (huisvesting, financiën etc). Dat lijkt logisch, maar als ervaren toezichthouders vervolgens eigen denkbeelden en inzichten (dwingend) inzetten, dan lopen ze […]

Van toezicht op kwaliteit naar toezicht op bestuur

Ontwikkeling van bestuursgericht toezicht in semipublieke sectoren
Auteurs: Meike Bokhorst, Marieke van Genugten, Mirjan Oude Vrielink & Thomas Schillemans

Dit artikel verscheen in Bestuurskunde en is gepubliceerd door Boom bestuurskunde.

In semipublieke sectoren van onderwijs, zorg en wonen is er een trend naar meer bestuursgericht toezicht. De aandacht verschuift van inhoudelijk toezicht op minimumkwaliteitseisen naar randvoorwaardelijk toezicht op bestuurlijke kwaliteitszorg.
Het doel van dit themanummer is inzicht te krijgen in hoe kansrijk of risicovol deze vorm van toezicht is. Op basis van sectorartikelen en een survey laten we zien dat bestuursgericht toezicht (1) de verantwoordelijkheid van het bestuur voor kwaliteitszorg en governance op […]

  • VerschuivendeKomma

De casus van de verschuivende komma

Toezichtcommissie binnen de gemeente creëert goede dynamiek

Na een ‘foutje’ in december 2013 rond de woonkostenbijdrage bij de dienst Belastingen van de gemeente Amsterdam wordt een toezichtcommissie ingesteld. Een nadere analyse leidt tot uitbreiding van de taak van de toezichtcommissie. Vrijwel het gehele verandertraject van de dienst wordt het object van onderzoek. Wat waren de bevoegdheden van de commissie en wat was de impact?

Goos Minderman, voorzitter van de toezichtcommissie, en Jan Geert Bakker, directeur Belastingen bij de gemeente Amsterdam, schreven dit artikel in het Tijdschrift voor public governance, audit & control (TPC) van oktober 2018 op persoonlijke titel.

Lees het hele […]

  • GB&T18-2_CoreValues

Kwaliteit van karakter

Basiselementen van waardegedreven toezicht in de semipublieke sector
Marianne Luyer en Johan Bouwmeester in: Goed Bestuur en Toezicht, 2018, nr 2, pag 30-34

Van toezichthouders en commissarissen wordt maatschappelijk, waardegedreven, toezicht verwacht. Waardegedreven toezicht gaat om het vermogen gewetensvol en maatschappelijk relevant op te treden binnen een complexe samenleving. Waardegedreven leiderschap in de semipublieke sector gaat dus vooral om ons eigen moreel kompas en de relatie met de kern van de organisatie waar we op toezien. Dit artikel geeft handvatten om waardegedreven leiderschap in de diffuse praktijk van het maatschappelijk middenveld toe te passen.

Lees/download het artikel (pdf).

De rvt in onderwijs, zorg en volkshuisvesting

Toezicht in het middenveld

Gerdien Bikker-Trouwborst, Arno Geurtsen, Jajo Hellinga, Esther Spetter en Goos Minderman in: De Nieuwe Meso, maart 2018, nummer 1, pag 87-93.
Op basis van een verkennende ronde in het middenveld vergelijkt een aantal leden van de denktank The Midfield ontwikkelingen met betrekking tot opdracht, verantwoordelijkheden en werkzaamheden van de raden van toezicht in de verwante sectoren onderwijs, zorg en volkshuisvesting.
Lees/download de publicatie (pdf).

  • 1,5Tier-nieuwbouw

Toezicht richting one-and-a-half tier board?

De stand van governance in maatschappelijke sectoren
Goos Minderman en Frits Oukes, in: Goed Bestuur & Toezicht 1, 2018
Welke thema’s zijn anno 2017 bij raden van toezicht in zorg, onderwijs en volkshuisvesting dominant en hoe ontwikkelen zij zich? Welke verschillen zijn tussen de sectoren te zien, maar vooral: welke overeenkomsten tekenen zich af in het toezicht? Kortom: wat is de staat van het toezicht in kwalitatieve zin? Met 7 onderwerpen die het waard zijn eens in de eigen raad van toezicht te bespreken.
Lees/download de publicatie (pdf).

  • Mandaat en moeras

Mandaat en moeras

Over het maatschappelijk mandaat als grondbeginsel voor intern toezicht in de zorg.
Commissie Legemaate, ingesteld door bestuur NVTZ. Rapport NVTZ, zonder jaar (2017).

Dit rapport, geschreven in opdracht van de NVTZ, gaat in op de ‘toegevoegde waarde’ van de Raad van Toezicht. Het rapport beschrijft toezicht houden als het vormen van een (gezamenlijk) moreel oordeel in de afwezigheid van universele waarden en de aanwezigheid van verschillende morele referentiekaders, persoonlijkheden, machtsverhoudingen en expliciete en impliciete normen. In dit rapport worden op basis van verschillende publicaties een aantal waarden gedistilleerd die vaak in verband worden gebracht met goed toezicht. Vervolgens wordt ingegaan […]

  • Maatschappelijke meerwaarde van toezicht op woningcorporaties

Maatschappelijke meerwaarde van toezicht op woningcorporaties

Goos Minderman en Meike Bokhorst
Essay in opdracht van de VTW – 2017

Hoe kan de AW – net als de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) – de maatschappelijke taak van de woningcorporatiesector en het belang van de huurder meer centraal stellen in haar toezichttaak? Om de vraag te beantwoorden, vergelijken de auteurs beide sectoren en het extern toezicht binnen elk afzonderlijk en de wordingsgeschiedenis van beide sectoren. Aan de hand van casussen uit de toezichtpraktijk van wonen en onderwijs waarin de maatschappelijke taakuitoefening schuurt tegen de wet- en regelgeving, laten ze zien hoe de verschillende toezichthouders de problemen oplossen, […]

  • Verzekeringspolis met diffuse dekking

Verzekeringspolis met diffuse dekking

Philip van de Poel – Skipr, jan. 2018.

Toezichthouders krijgen steeds meer verplichtingen, tegenover een hogere bezoldiging. Wat is de maatschappelijke meerwaarde als we kijken naar kosten en baten? De noodzaak van checks and balances tegenover het bestuur, zegt Goos Minderman tegen het eind van het artikel. Dat is geen exacte wetenschap, want het waken over de maatschappelijke meerwaarde verdraagt zich slecht met vinklijstjes en formaliseringen, volgens de vele deskundigen.
Lees het artikel (pdf).