Categories:

Goos Minderman en Meike Bokhorst
Essay in opdracht van de VTW – 2017

Hoe kan de AW – net als de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) – de maatschappelijke taak van de woningcorporatiesector en het belang van de huurder meer centraal stellen in haar toezichttaak? Om de vraag te beantwoorden, vergelijken de auteurs beide sectoren en het extern toezicht binnen elk afzonderlijk en de wordingsgeschiedenis van beide sectoren. Aan de hand van casussen uit de toezichtpraktijk van wonen en onderwijs waarin de maatschappelijke taakuitoefening schuurt tegen de wet- en regelgeving, laten ze zien hoe de verschillende toezichthouders de problemen oplossen, tegen welke dilemma’s zij aanlopen en wat daarbij overeenkomsten en verschillen zijn. Kern van de conclusies is dat als de AW in haar afwegingen meer de ‘huurder centraal’ zet en de doelmatigheid van het handelen van corporaties ter discussie stelt (naast de rechtmatigheid en de rol van de gemeenten) een veel maatschappelijk relevanter dialoog kan ontstaan. Daarmee kan ook meer vertrouwen groeien tussen AW en corporaties.
Lees het artikel (pdf).

Tags:

Comments are closed