Laden Evenementen

Afgelopen Evenementen

Evenementen Search and Views Navigation

Evenement Views Navigation

november 2018

Leergang nieuwe toezichthouders

1 november 2018, 15:00 t/m 20:30
€1699

Een toezichthoudende functie bij een woningcorporatie, een onderwijsinstelling of een zorginstelling is geweldig mooi: op goed niveau reflecteert u op belangrijke maatschappelijke vragen en de eisen die de samenleving aan de organisatie stelt. U toetst of de maatschappelijke taak goed wordt uitgevoerd binnen verantwoorde randvoorwaarden. U bent werkgever, adviseur en de kritische toets van de organisatie. Het is eervol, intensief, relevant en kan enorm bijdragen aan uw ontwikkeling! In deze leergang combineren wij enthousiasme voor de sector en passie voor het toezichtsvak met deskundigheid en ervaring! Diverse sprekers inspireren u, waaronder; Arno Geurtsen RC Robert ’t Hart Willem van Leeuwen Marianne Luyer CMC Dr. Goos Minderman (hoofddocent) Hendrik van Moorsel MPM RA Aan het einde van de leergang: Hebt u een goed overzicht van het functioneren van rvt’s en rvc’s in de praktijk; Hebt u een helder inzicht in theoretische concepten en normen van goed toezicht; Hebt u een goed overzicht van de ontwikkelingen in de verschillende sectoren; Hebt u een helder inzicht in de vraagstukken en dilemma’s die aan de orde (kunnen) komen in de uitoefening van de toezichtstaak; Hebt u een aantal concrete tips om uw profiel te formuleren. De vierdaagse leergang vindt plaats op 1, 15 en 29 november en 13 december 2018. Voor meer informatie of om u zich aan te melden, kunt u contact opnemen met info@themidfield.nl.  

Meer weten »

Netwerkbijeenkomst

13 november 2018, 18:00 t/m 21:00

De sociale staat van Nederland en de rol van toezicht Samenvattende weergave van de presentatie van prof. dr. Kim Putters voor de netwerkbijeenkomst van The Midfield op 13 nov 2018 in Utrecht (opsteller: Herman Radstake) De presentatie van Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) was gebaseerd op het SCP-rapport ‘De sociale staat van Nederland’. Hij schetste eerst de positie van het SCP: geen middenveldorganisatie maar onderdeel van de overheid. Budgettair is de organisatie ondergebracht bij een ministerie maar het legt verantwoording af aan een begeleidingscommissie die door de Kroon wordt benoemd. Het instituut voert beleidsrelevant onderzoek uit en kan onafhankelijk opereren. Anders dan bij middenveldorganisaties is de commissie geen werkgever; de commissie bespreekt wel de begroting en de resultaten. Putters vindt het van belang te weten wat er speelt in de samenleving. Het onderzoek wordt uitgevoerd door weloverwogen en wetenschappelijk verantwoord in gesprek te gaan met mensen in de samenleving. Al 25 jaar wordt – in oneven jaren – het rapport ‘De sociale staat van Nederland’ (SSN) uitgebracht. Hierin kijkt het SCP met drie brillen naar de samenleving: 1. Kwaliteit van leven in Nederland (in samenwerking met het CBS). 2. Wat gaat hieronder schuil, welke processen van in- en uitsluiting spelen er, wie kan wel meedoen en wie niet en waarom? 3. De rol van de instituties: wat is de verhouding van de burger tot instituties, wat zegt dat over kansen om er gebruik van te maken? In even jaren wordt het rapport afgewisseld met een beknopte digitale publicatie, waarin een aantal kernindicatoren in kaart wordt gebracht. Het SCP neemt burgers als uitgangspunt, niet het beleid en besturen. De resultaten hebben wel consequenties voor beleid. Volgens Putters kan de politiek er niet niks mee doen. Geen mens is gemiddeld Gemiddeld gaat het goed met ons, stelt Putters als centrale conclusie. Maar dit geldt in grote lijnen en gemiddeld, maar niet voor iedereen. Al jaren overheerst in Nederland de positie: “Met mij gaat het goed, maar met ons slecht.” De conclusie roept in de media steeds enig ongeloof op. Deze reactie leert 2 lessen: 1. geen mens is gemiddeld. Putters legt uit dat het gebruik van het begrip ‘gemiddeld’ afstand schept tot de samenleving, tot mensen die zich niet herkennen in het gemiddelde beeld. Als de minister het ‘gemiddelde’ beeld schetst, stoppen degenen die dat niet ervaren het gesprek. 2. We zijn tegenwoordig gewend maar 2 jaar voor- of achteruit te kijken. Als je over een langere periode kijkt, krijg je veel beter zicht op ontwikkelingen. Op deze korte termijn lijkt de boosheid en het onbehagen toe te nemen, maar de aard ervan verandert. Een oorzaak is dat mensen steeds meer dingen tegelijk moeten doen – multitasken - en niet meer alles kunnen overzien of bijhouden. In de SCP-toekomstverkenning wordt verwacht dat dit gaat toenemen. Zes groepen Het SCP heeft gepoogd te verklaren dat niet altijd iedereen ervaart dat het goed gaat. Uit herhaald onderzoek zijn 6 groepen geïdentificeerd. Scheidslijnen Putters schetst de kenmerken van elk van de groepen en hoe verschillend zij volgens het onderzoek hun situatie, welzijn en Nederland ervaren en waarderen. Aan de hand van combinaties van specifieke kenmerken kan het SCP binnen deze zes groepen deelgroepen onderscheiden. Dat gebeurt langs scheidslijnen zoals leeftijd, opleidingsniveau, (culturele) achtergrond, inkomen, gezinssituatie, vertrouwen in de overheid. Hieruit blijkt dat deelgroepen aan een uiterste van een scheidslijn soms aanmerkelijk slechter af zijn dan groepen aan het andere uiterste. Putters gaat vervolgens in op de situatie van jongeren met een niet-westerse migranten-achtergrond, van mensen met een verstandelijke beperking, van mensen uit de doeltroep Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en op de werkende…

Meer weten »

december 2018

Netwerkbijeenkomst

11 december 2018, 18:00 t/m 21:00

Tijdens deze bijeenkomst werden twee presentaties gegeven. Rixt Heegsma en Carla Dubbelman spraken over 'Waarderend Toezicht'. Daarna deelde transitiestrateeg Eleonoor Hintzen haar Veranderkundige inzichten over toezicht. Waarderend Toezicht Rixt Heegsma en Carla Dubbelman deelden in hun presentatie hun inzichten over en ervaring met Waarderend Toezicht. Het is ook de naam van hun gezamenlijke praktijk in organisatieadvies en het boek dat ze hierover schreven. Meer over de sprekers is te vinden op hun site: Waarderend toezicht. Zelfsturing en zelforganisatie vormden de gedeelde drijfveer van beide presentatoren. Kernwaarden van hun gezamenlijk werk, begeleidings- en advieswerk als organisatie-adviseur zijn: in gesprek gaan, ruimte bieden aan professionals en cliënten en de bedoeling van de organisatie centraal stellen. Ze hebben gemerkt dat deze kernwaarden vaak op de achtergrond raken als organisaties zich moeten bezighouden met hun huishoudboekje, zeker als het financieel spannend wordt en banken zich intensief met de organisatie gaan bemoeien.. Ze vinden dat dit anders moet en kan. Beiden zijn toezichthouder. Ze willen hun kennis als organisatie-adviseur ook binnenbrengen bij raden van toezicht. Hieruit is hun boek ‘Waarderend Toezicht, een vernieuwende kijk op de praktijk van bestuur en toezicht’ ontstaan. Hun perspectief bestaat uit drie onderdelen, waarderend onderzoek, meervoudig kijken en het goede gesprek. Waarderend onderzoek Appreciative Inquiry werd in de jaren ‘80 ontwikkeld door David Cooperrider als methode van actieonderzoek naar aanleiding van problemen en misstanden in een ziekenhuis. Gezocht werd naar succesfactoren en kwaliteiten. Dit onderzoek naar wat wel werkt, leverde veel resultaten op. Medewerkers delen de succesverhalen, wat motiveerde om stappen te zetten naar verbetering. De beginvraag zet beweging in gang: words create worlds. Met deze toekomstgerichte benadering hebben de sprekers 10 jaar ervaring. Ze vinden het mooi om dit ook toe te passen in het middenveld. De gewenste toekomst wordt al vaak geformuleerd in missie en visie van corporaties, zorginstellingen en in het onderwijs. Een positieve formulering of onderzoeksvraag, zoals merkbare kwaliteit bij patiënten of over een leefbare wijk is essentieel. Dit in plaats van doelen te formuleren vanuit een probleem als bestrijding van armoede of wachtlijsten. Waarderende vragen stellen roept positief geformuleerde verhalen op en leidt tot verbeelding van de gewenste toekomst. Dat maakt ruimte in het gesprek voor dromen, verlangens en successen: wat is het belang voor cliënten, voor de diensten van de organisatie? Door met meer mensen en partijen in gesprek te gaan, komen meer perspectieven aan bod. Dit meervoudig kijken is kijken door verschillende brillen. Als dit beeld helder is, kan de vormgeving worden besproken: wat heb je nodig? Daarna volgt de verwezenlijking in concrete stappen naar de uitvoering. In raden van toezicht ging het bijvoorbeeld om leefbare wijken, waar de bestuurder en de organisatie aan zet is om uit te voeren, maar het kan ook gaan over de organisatie van het eigen proces van de Raad van Toezicht over bij voorbeeld een effectieve vergadercyclus. De laatste stap in het waarderend onderzoek is de verantwoording, die grijpt terug naar de beginvraag: is deze beantwoord? Antropoloog De sprekers adviseren toezichthouders te kijken en zich te gedragen als een antropoloog. Die kijkt naar relaties, ook in de organisatie: vrienden, relaties, schulden, tegenpolen. Vervolgens kan het gesprek gaan over hoe zaken met elkaar worden geregeld: Aandacht voor beloning, werkplekken, macht, status, wie beslist en wie en wat dat bepaalt. Wordt de ranking bepaald door de leeftijd, de ervaring of de grootste mond? Hoe worden buitenstaanders bejegend: minachtend of respectvol? Voor toezichthouders is de bril van de antropoloog dus interessant. Ook filosofie kan een bril zijn: de vragende methode van Socrates en de visie van Habermas kunnen verrijking zijn voor het toezicht. Belangrijk is om te kunnen wisselen van…

Meer weten »

januari 2019

Netwerkbijeenkomst

15 januari, 18:00 t/m 21:00

Presentaties Marianne Luyer neemt ons mee in een actuele casus waarin zij, als net nieuw aangetreden toezichthouder, het plotselinge faillissement van een zorginstelling van dichtbij heeft meegemaakt. Het tweede thema betreft de veranderkracht van de toezichthouder. Afgelopen jaar is reeds een eerste aanzet gemaakt op dit thema. Dit jaar willen we dit verder uitdiepen in de vorm van een artikel (eerste kwartaal 2019), het seminar in juni en een onderzoek dat hieraan gekoppeld zal zijn. Michiel Louweret, Frits Oukes en Goos Minderman nemen ons dinsdag mee langs de verschillende invalshoeken die met dit thema gemoeid zijn.

Meer weten »

februari 2019

Netwerkbijeenkomst

14 februari, 18:00 t/m 21:00

Netwerkbijeenkomst van The Midfield

Meer weten »

maart 2019

Netwerkbijeenkomst

19 maart, 18:00 t/m 21:00

Netwerkbijeenkomst van The Midfield

Meer weten »

april 2019

Netwerkbijeenkomst

18 april, 18:00 t/m 21:00

Netwerkbijeenkomst van The Midfield

Meer weten »

mei 2019

Netwerkbijeenkomst

21 mei, 18:00 t/m 21:00

Netwerkbijeenkomst van The Midfield

Meer weten »

juni 2019

Netwerkbijeenkomst vervalt

20 juni, 18:00 t/m 21:00

Deze netwerkbijeenkomst van The Midfield komt te VERVALLEN in verband met het seminar 'Veranderkracht van toezicht?' van The Midfield op 27 juni 2019.

Meer weten »

Seminar Veranderkracht van toezicht?

27 juni, 9:30 t/m 17:00
Utrechtse Sterrenwacht ‘Sonnenborgh’, Zonnenburg 2
Utrecht, 3512 NL Netherlands

Na een succesvol eerste seminar over de meerwaarde van intern toezicht, organiseert The Midfield op 27 juni 2019 zijn tweede seminar. Het seminar vindt plaats in de oude sterrenwacht De Sonnenborgh, Zonnenburg 2, Utrecht. Veranderkracht van toezicht? Wat is de sterkte van de adviesrol van toezichthouders? Toezichthouders hebben toegevoegde waarde: zij beïnvloeden het beleid en de bedrijfsvoering van een organisatie. Dat doen ze door voorstellen te toetsen maar ook in de rol van adviseur: veel toezichthouders zijn juist op hun expertise aangezocht en geselecteerd. Maar wat weten we over deze adviesrol? Hoe ver gaat de adviesrol? Wanneer is een adviesrol effectief? Hoe doe je dat? En: hoe sterk is de veranderkracht van een toezichthouder en de raad van toezicht?

Meer weten »
+ Exporteer Evenementen